Zmiana pakietu

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do zmiany pakietu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Zmiana pakietu możliwa jest przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta - info@kartarowerowa.net
 
Skorzystaj z poniższego kalkulatora, aby obliczyć koszt zmiany pakietu:
Aktualny pakiet
Nowy pakiet
Zmiana następuje      
Data końca okresu rozliczeniowego
Jednorazowa opłata za zmianę pakietu
 
Kwotę zmiany pakietu z niższego na wyższy oblicza się jako iloczyn różnicy regularnej ceny pakietów oraz obliczonego według zasad proporcjonalności pozostałego czasu do końca okresu rozliczeniowego, przy czym kwota zmiany nie może być niższa niż 10zł netto.
Zmiana pakietu z wyższego na niższy oraz po zakończeniu okresu rozliczeniowego jest bezpłatna.